Cây trong nhà

Cây cau tiểu trâm

800,000 670,000

Cây Ngọc Ngân

800,000 730,000

Cây Cọ Mini

6,000,000

Cây phát tài

Cây Trúc Mây

500,000 450,000

Cây Kim ngân

700,000 560,000

Cây Ngọc Ngân

800,000 730,000

Cây văn phòng

Cây Cọ Mini

6,000,000

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

400,000 320,000

Cây Trúc Nhật

500,000 450,000